MEMÒRIES I INFORMES


Document comprensiu – Resum del POUM

Memòria descriptiva i justificativa

Memòria descriptiva i justificativa – ANNEXOS

Informe ambiental estratègic

Memòria dels processos participatius de la ciutadania

Normes urbanístiques

Suspensió de tramitació de  llicències

PLÀNOLS


Catàleg masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable

Context_territorial

Ortofoto_Municipi

Ortofoto_Nuclis urbans

Estructura_Territori. Infraestructures i espais protegits

Estructura del territori. Altimetria

Estructura del territori._Pendents superiors al 20%

Estructura_de la propietat. Cadastre

Estudi_del medi._Litologia

Estudi_del medi_Hàbitats d’interès natural

Usos_del sòl

Patrimoni_Cultural. Àmbit municipal

Patrimoni_Cultural. Nuclis urbans

Planejament vigent. Pla territorial parcial de les comarques centrals

Planejament vigent. Normes subsidiàries (NNSS) del sòl no urbanitzable

Planejament vigent. Normes subsidiàries (NNSS) del sol urbà

Planejament vigent. Desenvolupament urbanístic

Refós_del planejament vigent. Àmbit municipal.

Refós_del planejament vigent. _Nuclis_urbans

Estudi del sòl urbà. Estructura_urbana.

Estudi_del sòl urbà. Alçades de les edificacions existents.

Estudi_del sòl urbà. Antiguitat de les edificacions

Estudi_del sòl urbà. Usos_en planta baixa.

Estudi del sòl urbà. Jerarquia i accessibilitat viària

Estudi del sòl urbà. Alertes demogràfiques i patrimonials

Serveis existents. Xarxa d’aigua potable del municipi.

Serveis existents. Xarxa d’aigua potable dels nuclis.

Serveis existents. Xarxa de sanejament dels nuclis.

Serveis existents. Xarxa elèctrica del municipi.

Serveis existents. Xarxa elèctrica dels nuclis.

Altres àmbits rellevants o d’interès

Qualificacions urbanístiques en sòl no urbanitzable. Plànol 1 de 6

Qualificacions urbanístiques en sòl no urbanitzable. Plànol 2 de 6

Qualificacions urbanístiques en sòl no urbanitzable. Plànol 3 de 6

Qualificacions urbanístiques en sòl no urbanitzable. Plànol 4 de 6

Qualificacions urbanístiques en sòl no urbanitzable. Plànol 5 de 6

Qualificacions urbanístiques en sòl no urbanitzable. Plànol 6 de 6

Qualificacions urbanístiques en sòl urbà. Plànol únic

Suspensió_llicències. Plànol únic