Acord d’aprovació provisional del POUM_ Ple de 2 de juny de 2022

Accés a la documentació:

COP_Memoria_Annexos_AP
COP_Memoria_AP
COP_Normativa_AP
COP_Resolucio-al.legacions-i-informes_AI-AP
COP_AAEF_AP
COP_EAMG_AP
COP_Extracte-ambiental
COP_Informe-prescripcions_AP

Accés als plànols:

COP_I.14.04_Serveis_AT_Municipi
COP_I.14.05_Serveis_AT_Nuclis
COP_I.15_Altres_ambits_rellevants
COP_O.01_SNU_15000
COP_O.02_SNU_5000
COP_O.03_SNU_5000
COP_O.04_SNU_5000
COP_O.05_SNU_5000
COP_O.06_SNU_5000
COP_O.07_SU_1000
COP_O.08_Cataleg_masies
COP_I.01_Context_territorial
COP_I.02.01_Ortofoto_Municipi
COP_I.02.02_Ortofoto_Nuclis
COP_I.03.01_Estructura_Territori
COP_I.03.02_Altimetria
COP_I.03.03_Pendents20
COP_I.04_Estructura_Propietat
COP_I.05.01_Estudi_medi_Litologia
COP_I.05.02_Estudi_medi_Habitats
COP_I.06_Usos_sol
COP_I.07.01_Patrimoni_Municipi
COP_I.07.02_Patrimoni_Nuclis
COP_I.08_PV_PTPCC
COP_I.09.01_PV_NNSS_Municipi
COP_I.09.02_PV_NNSS_Nuclis
COP_I.10_PV_Desenvolupament
COP_I.11.01_Refos_PV_Municipi
COP_I.11.02_Refos_PV_Nuclis
COP_I.12_Estructura_urbana
COP_I.13.01_Estudi_SU_Alcades
COP_I.13.02_Estudi_SU_Antiguitat
COP_I.13.03_Estudi_SU_Usos_PB
COP_I.13.04_Estudi_SU_Vialitat
COP_I.13.05_Estudi_SU_Riscos
COP_I.14.01_Serveis_Aigua_Municipi
COP_I.14.02_Serveis_Aigua_Nucli
COP_I.14.03_Serveis_Sanejament